Stadgar

STADGAR FÖR DJURSHOLMS SEGELKLUBB

ANTAGNA 1983-04-26

DROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

Definition

 • Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning

 • Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.
 • Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
 • Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
 • Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

ÄNDAMÅL

 • Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning och särskilt för utveckling av segelsporten bland ungdomen i Djursholm.

HEMORT

 • Föreningen har sin hemort i Djursholm, Danderyds kommun.

MEDLEMSKAP

 • 1.Medlem intages i föreningen av styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan fastställts av årsmötet. Styrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller särskild person att intaga medlem.Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut varigenom ansökan om medlemskap avslås skall fattas av styrelsen.Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen.
 • 2.Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Har medlemmen inte betalat föreskriven avgift till föreningen bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller inte. Medlem som inte betalat årsavgift under det verksamhetsår avgiften avser får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
 • 3.Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iakttaga vid eventuellt överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från beslutsdag avsändas till den uteslutne i betalt brev per post eller på annat betryggande sätt.Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § 1 p och 80 § RF:s stadgar.Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

MEDLEM

 • 4.Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna. Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut, som i vederbörlig ordning har fattats inom föreningen.Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • 5.Huvudmedlem är enskild person intagen i föreningen och skall betala den årsavgift, som är fastställd av årsmötet. Familjemedlem är person som är folkbokförd på samma adress som huvudmedlem och skall betala en årlig avgift, som är fastställd av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgift. Samtliga typer av medlemmar är medlem i klubben till dess de begärt utträde eller ej erlagt fastställd avgift. Årsavgift skall för befintliga medlemmar ha betalats för föregående år samt för nya medlemmar ha betalats innan stämman för innevarande år.
 • 6.Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller – om denna så bestämt – av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige skall också vederbörande SF ge sitt samtycke. Är arrangören inte ansluten till det SF, som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

STYRELSEN

 • 7.Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dess stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen att tillse att föreningens bindande regler iakttas, att verkställa av årsmötet fattade beslut, att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, att ansvara för och förvalta föreningens medel samt att förbereda årsmötet.
 • 8.Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter jämte två suppleanter. En ledamot och en suppleant skall vara röstberättigad junior.
 • 9.Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för tid som sägs i 22 § bland föreningens röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant som styrelseledamot för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9 §, andra stycket, RF:s stadgar.
 • 10.Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av särskild utsedd person.
 • 11.Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.
 • 12.Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga föreningens bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på:
 • Vice ordföranden – att vara ordförande i hamnsektionens styrelse.
 • Sekreteraren – att förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten, att föra protokoll över styrelsens sammanträden, att svara för föreningens arkiv, att tillse att fattade beslut verkställs, att om ordföranden inte bestämmer annat underteckna utgående skrivelser och arkivera kopior av dessa samt att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen
 • Kassören – att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter, att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl. som finns att få, att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen och se till att det finns verifikationer över dessa, att svara för föreningens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper, att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration och lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgift, att årligen upprätta balans- och resultaträkning, att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införes, att utarbeta underlag samt att i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av styrelsen, tillse att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet samt föreningens båtar, materiel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp
 • Utbildningsledaren – att planera och, enligt styrelsens beslut, genomföra föreningens utbildningsverksamhet, att svara för skötsel, underhåll och förvaring av föreningen tillhöriga båtar med tillbehör samt utbildningsverksamhetens material
 • Tävlingsledaren – att planera och, enligt styrelsens beslut, genomföra föreningens kappseglingar samt att svara för att information om föreningens kappseglingar sprids och att de öppna kappseglingarna publiceras i SDFS:s årliga kappseglingskalender.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M.M.

 • 13.Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmöte påföljande år.

REVISION

 • 14.Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

MÖTEN

 • Ordinarie möten
 • 15.Med föreningen hålls årsmöte senast den 31 mars varje år. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubblokal eller dylik.Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
 • 16.Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst tolv år samt hedersmedlem har rösträtt på årsmöte. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på annan.Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.
 • 17.Årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
 • 18.Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
 • 1.Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 • 2.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • 3.Fastställande av dagordningen.
 • 4.Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 • 5.Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
 • 6.Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
 • 7.Revisorernas berättelse över styrelsens och sektionsstyrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 • 8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • 9.Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
 • 10.Fastställande av medlemsavgifter.
 • 11.Val av
 • – Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
 • – Hamnkapten tillika styrelsens vice ordförande, för en tid av ett år.
 • – Styrelsens sekreterare, kassör, utbildningsledare och tävlingsledare för en tid av ett år.
 • – Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
 • – Två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
 • – Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Av dessa ledamöter skall en vara sammankallande.
 • 12.Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.
 • 1.Övriga frågor.
 • Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns med på dagordningen för mötet.

Extra föreningsmöte

 • 19.Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte om sådant möte behövs. Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till sådant möte får den som krävt mötet kalla till detta.Kallelse jämte dagordning för extra möte översändes senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i orts­pressen samt genom anslag i klubblokal eller dylik.Vid extra föreningsmöte får endast på dagordningen upptaget ärende avgöras.
 • 20.Om rösträtt på extra föreningsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §16 och §17.

BESLUT – OMRÖSTNING

 • 21.Beslut fattas med acklamation, dvs med ja- eller nejrop, eller efter omröstning, votering, om sådan begärs. Med undantag för de båda i 22 § första stycket nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentar till 8 § i RF:s stadgar). Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär.Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet om han är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

STADGEFRÅGOR MM

 • 22.Endast årsmöte får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. För sådant beslut krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder förslaget.
 • 23.I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning skall omedelbart delges vederbörande SF. Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.
 • 24.Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Ovanstående stadgar, som ersätter stadgarna av den 5 december 1955, har antagits av årsmöte den 26 april 1983.
Kommentarer i samband med publicering på Djursholms Segelklubbs hemsida i april 2006
Reviderade 2018,2021
RF = Sveriges Riksidrottsförbund
SF = Specialidrottsförbund